Биомасата като възможен алтернативен източник на енергия в Община Белица

produljava-rabotata-po-proekt-valorizaciq-na-energiini-iztochnici
Биомасата е съставена от органичното вещество, синтезирано в процеса на развитие на микроорганизмите, растенията и животните. Чрез различни технологии, тя може да бъде използвана за алтернативен източник на енергия за производство на електричество, течни, твърди и газообразни горива. Дървесината е най-големия източник на биоенергия. Към нея могат да бъдат добавени и други източници на възобновяема биоенергия, като остатъци от селското стопанство, органични отпадъци, култивирани енергийни реколти и др.

Енергията от биомасата се получава чрез директно или успоредно изгаряне, получаване на биогаз, пиролиза – разлагане при висока температура и отсъствие на кислород, анаеробно асимилиране – разлагане от бактерии и получаване на метан. Биогазът е горивен газ, който се получава при ферментационни процеси в анаеробна (без наличие на кислород) среда на биологични продукти. В природата биогаз се получава по естествен начин (т.н. блатен газ). Съставен е от метан, въглероден двуокис, сяроводород. Енергийната стойност на биогаза е 4,5 до 7,5 kWh/m3. За сравнение енергийната стойност на дизеловото гориво е приблизително 12 kWh/kg, на дървата – 4,5 kWh/kg, на брикетите – 5,5 kWh/kg, на природния газ – 8,3 kWh/m3.

Предимството на биомасата като източник на биоенергия е, че е непрекъснат и широко разпространен източник, но за сметка на това се възобновява за сравнително дълго време. Районът на община Белица е богат на гори и горски насаждения. Също така, има много селски стопанства, които генерират органични отпадъци и остатъци от производството. Подходящо е изграждането на инсталацията за биогаз в гр. Белица, като се използва оборския тор само на гр. Белица и най-близките селища – с. Краище, с. Г. Краище и с. Дагоново. В останалите населени места може да се добива биогаз във всяко по отделно.

“Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Община Белица и по никакъв начин не може да се приема, че отразява възгледите на Европейския съюз.”

Оцени публикацията
Blagoevgrad.biz
Add a comment